fbpx

Vedtekter for Amigos Barnehage

§ 1 Eierforhold
Amigos Barnehage eies av Nancy Johansen , og Mayra von Aphelen .

Vakåsveien 39a, 1395 Hvalstad

§ 2 Formål
Formålet er å eie og drive barnehage for barn som ønsker et alternativt barnehagetilbud. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen ønsker å integrere norske tradisjoner med latinamerikanske.

§ 3 Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Familiedepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen og denne gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens leder kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for barnehagen skal godkjenne årsplanen for den pedagogiske virksomheten.

§ 4 Opptakskriterier og klagerettigheter
Det er eierne til barnehagen som har opptaksmyndigheten. Barnehagens opptakskrets er barn fra Oslo og Akershus. Kun søkere som står på søkeliste i bydelen vil være aktuelle søkere. Søknad om opptak skal skje på Oslo kommunes søknadsskjema (ligger på nettet på kommunes sider) og sendes den bydelen barnehagen ligger i.

Etter §13 i barnehageloven, er barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak i barnehagen (prioriteres med kode 10), samt barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd (det gis prioritet 20 / omsorgsovertagelse og 30 / barnehageplass som frivillig hjelpetiltak).

Opptakskriterier i barnehagen er disse:

  • Ved opptak skal det tas hensyn til barnegruppens sammensetning mht. alder.
  • Barn med spansktalende bakgrunn.

Klagerettigheter: Søkere har klageadgang jfr Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Forskrift §6 – Klagerett. Forskrift §7 – Klagen. Forskrift §9 – Klagefristen er tre uker. Forskrift §10 – Saksbehandling er maksimalt en måned. Forskrift §12 – omgjøring av avgjørelse dersom en søker bevisst har gitt uriktige opplysninger.

§ 5 Oppsigelsestid
Endringer, eventuelt oppsigelse av tildelt plass, må meldes skriftlig til barnehagens eiere på mail av foreldre/foresatte. Gjensidig oppsigelse er tre måneder fra den 1. i påfølgende måned.

Ved manglende innbetaling, brudd på Lov om barnehager med forskrifter, brudd på vedtektene eller annen grov misbruk av tillit, kan den tildelt plass trekkes tilbake av eier med øyeblikkelig virkning.

§ 6 Foreldrebetaling
Depositumsbeløpet må innbetales ved signering av kontrakt. I motsatt fall bortfaller tilbud om barnehageplass med umiddelbar virkning, og Amigos Barnehage kan uten ytterligere varsel gi plassen til et annet barn. Depositum kan benyttes til å dekke manglende innbetalinger og/eller inndrivningskostnader (interne og eksterne) ifm dette. Foreldrene betaler makspris pluss kostpenger.

Ved manglende betaling gjelder følgende:
• 14 dager etter forfall vil det foreligge en purring og det vil påløpe gebyr og forsinkelsesrente etter de til enhver tid gjeldende satser (pr 1.7.2011 kr. 63,- og 9,25% – ).
• Blir ikke forholdet rettet umiddelbart etter purring, oversendes saken til inkasso.

§ 7 Åpningstid og ferieavvikling
Barnehagens daglige åpningstid fremgår av våre hjemmesider. Barnehagene holder stengt i juleferien (fra og med 22. desember til og med 1. januar), påskeferien (fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag) og minst 4 uker i juli måned. Vi holder stengt 5 planleggingsdager i året med minst en måneds varsel.

§ 8 Personalet
Eierne ansetter personalet. Assistentene har den daglige omsorgen for barna. Barnehagens veileder er også pedagogisk leder for barnehagen. Samtlige ansatte har en pedagogisk funksjon overfor barna, og følger opp veiledningen som førskolelæreren gir.

§ 9 Sikkerhet
Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt at barn har skjerf/klær med løse snorer eller lignende.

§ 10 Oppholdsareal
Barnehagene godkjennes ut fra hvor store lokalene er.

§ 11 Vikarordning
Vikar vil ved behov bli besørget av eier.

§ 12 Helseerklæring
For barn og ansatte må det, før de begynner i barnehagen, legges frem helseerklæring.

§ 13 Vandelsattest
Alle ansatte er pliktige til å legge frem politiattest ikke eldre enn tre måneder.

§ 14 Taushetsplikt
Styret og ansatte har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.

§ 15 Foreldrenes plikter
Det forutsettes at alle foreldre deltar i dugnadsarbeid  2 ganger pr barnehageår. I tillegg må klipping av gress og snømåking påregnes hvis aktuelt/ved behov.

§ 16 Erstatning
Barnehagens eier har ingen erstatningsplikt for barnas og personalets eiendeler i barnehagen. Alle barnas klær og eiendeler i barnehagen må merkes med barnets navn.

§ 17 Fravær i barnehagen
Barna må komme til barnehage innen klokka 9:00. Hvis barnet blir hentet eller levert innenfor kjernetiden (09.00-14.00) må det på forhånd informeres særskilt pr. telefon til de ansatte i barnehagen om dette. Foreldrene skal melde fra til personalet dersom barnet er fraværende fra barnehagen (ved sykdom eller av andre grunner). Hvis noen andre enn foreldrene skal hente barnet skal foreldrene gi beskjed om dette på forhånd.