fbpx

Generell info

Informasjon til foreldrene
Månedsplan og diverse informasjon henges på informasjonstavlen ved inngangen.  Husk å lese dette når du kommer/går. Diverse beskjeder til styrer evt. diverse kommunikasjon med styrer gjøres skriftlig via e-post.

Henting og bringing av barn
Henting (og bringing) av barn må skje på en «effektiv måte» slik at barnet lærer seg gode rutiner og forstår at «nå er det henting/levering». Og ditt viktigste bidrag er å gjøre avskjedsprosessen så kort som mulig: Da er du tydelig overfor ditt barn at du går. Å trekke ut avskjedsprosessen (enten ved å bruke lang tid, eller ved å gå, for så å komme tilbake etter kort tid) skaper usikkerhet hos barnet, og medfører at tilvenningsprosessen tar mye lenger tid. Husk å orientere deg om hvordan dagen har vært for barnet, og om det er noe nytt på oppslagstavlen. Vennligst ta aldri barnet fra barnehagen uten å informere personalet. Skal barnet hentes av andre enn foreldrene, må personalet få skriftlig beskjed om dette. Vi sender ikke barn med fremmede.

Sykdom
Barn skal holdes hjemme hvis det har feber, oppkast, øyekatarr med mye puss eller diaré kvelden før barnet skal i barnehagen. Barnet skal holdes hjemmet til allmenntilstand er bra, og til det har hatt 1 feberfri dag. Det er viktig at barnet er friske når de er i barnehagen. Et friskt barn trives og er mottagelig for nye impulser.

Dugnader og foreldremøter
Barnehagen holder 1-2 dugnader i året, samt 1-2 foreldremøter i året.

Internkontroll og forsikring
Amigos Barnehage har et eget internkontrollsystem for å sikre at driften skjer i henhold til myndighetskrav. I tillegg reviderer en 3.-part oss årlig for å sikre at driften skjer etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Barnehagen har ulykkesforsikring hos Storebrand Ulykkesforsikring som dekker alle barn og ansatte.

Lov om barnehager
Lov om barnehage pålegger alle barnehager å lage en årsplan som gir en oversikt over barnehagens mål, innhold og arbeidsmetoder.

Overordnet målsetning
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Pedagogisk grunnsyn – Maria Montessori i våre tanker
Ut fra rammeplanen per 1. mars 2006 er barnets medvirkning satt i fokus: «…barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner.» Vi i Amigos Barnehage tolker barnets medvirkning individuelt ut fra barnets behov, interesse, kroppsspråk, mimikk og lyder. Vår målsetning i forhold til medvirkning er å
– bli kjent med hver enkelt barns være- og uttrykksmåte
– bli i stand til å lytte til barnets signaler
– legge til rette for at barnet kan bestemme og ta egne valg, ved for eksempel å stimulerer og utfordre barna til å være kreative i felles lek og dans, eller å tegne, lime og forme.
Ved alle våre avdelinger har vi en tilnærming til Montessori-pedagogikken.

Samarbeid med barnets hjem
Mål: Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Delmål: Personalet skal få kjennskap om barnets bakgrunn.
Foreldre skal få kjennskap til mål, innhold og metoder.
Foreldre og personalet skal kunne stille realistisk krav til hverandre, og ha åpen kommunikasjon med hverandre. Foreldre og personalet skal oppleve hverandre som ressurser og ta gjensidig ansvar i samarbeidet. Det er foreldrene som har ansvar for oppdragelse, men barnehagen representerer et komplimenterende miljø i forhold til hjemmet.

Mat
Inkludert i oppholdsbetalingen serveres det 1 varmmåltid i uken. Melk, frukt og yoghurt serveres hver dag. Ellers tas det med matpakke. Barnet kan – hvis ønskelig – spise frokost i barnehagen, men da må det tas med mat. Amigos Barnehage fokuserer på sunn mat og serverer derfor ikke søtsaker eller søte drikker som f.eks. brus. Vi ber derfor om at det ikke sendes søtsaker med barnet til barnehagen.

Priser

Fra 1. januar 2023 blir maksprisen på en barnehageplasser kr.3.000,-kroner per måned. Kostpenger kr. 300,-per barn per måned, kommer i tillegg.

Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes den bydelen barnehagen ligger i.

Månedlig oppholdsbetaling i Barnehage er 3.300 kroner per måned for et heltidstilbud.

Amigos har ikke avtalegiro og sender ikke faktura. Det skal betales forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned. Kr,- 3300. Foreldrene må selv gå inn i sin nettbank og opprette et fast månedlig trekk for betalingen. Betalinger må merkes med barnets navn og navnet på barnehageavdelingen.

Depositum 
Når barnehageplassen aksepteres i søknadsportalen må det samtidig innbetales et depositumsbeløp. Depositumet tilbakebetales når barnet slutter. Kvittering for depositum og oppholdsbetaling medbringes første dag i barnehagen.

Oppsigelse

Oppsigelse skal skje via søknadsportalen på nettet.
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/si-opp-plass-i-barnehage/ , samt på mail til Amigos Barnehage ( amigosbarnehage@hotmail.com ) med minst 3 hele måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden. Det avtalte månedsbeløp for betalingen pr. barn skal betales i hele oppsigelsesmåneden, også selv om barnet eventuelt tas ut av barnehagen før hele oppsigelsesperioden er gått.

Litt om hvordan Amigos Barnehage er organisert
Amigos Barnehage er en privat barnehagevirksomhet som driver en rekke avdelinger i Oslo. 2 eiere, flere pedagoger og dyktige barnehageassistenter utgjør kjernebemanningen.